Nadpis článku Integrace / Legislativa
právo a pořádek

Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami od 1. září 2016

25.7.2016

Orientační rozdělení žáků se SP do stupňů podpory a příklad podpůrných opatření

V novele školského zákona č. 82/2015 Sb. se objevily, mimo jiné, změny a aktualizace § 16 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Novela § 16 bude účinná od 1. září 2016 spolu s prováděcí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Úvodem

Dítě, žák, student se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen žáci se SVP) je osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Nově tedy žáci nebudou děleni na žáky se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, s vadami řeči, souběžným postižením více vadami, autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování), zdravotním znevýhodněním (se zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí nebo lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) a sociálním znevýhodněním (děti z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy, děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou nebo azylanti).

Podpůrná opatření jsou nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka a studenta. Žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření (dále jen PO) školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Žákům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, je zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob, který odpovídá jejich potřebám. Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytne škola souběžně vzdělávání v psaném českém jazyce. Při výuce českého jazyka (dále jen ČJ) se použijí metody používané při výuce ČJ jako jazyka cizího. Výstupy z naukových předmětů jsou u těchto žáků stanoveny v českém znakovém jazyce (ČZJ) a v psané češtině. Pokud žák komunikuje českým znakovým jazykem a je vzděláván ve škole, kde ČZJ není komunikačním systémem většiny, poskytne mu škola vzdělávání s využitím tlumočníka ČZJ. Upřednostňuje-li žák při komunikaci mluvený český jazyk s oporou v psaném textu, poskytne mu škola vzdělávání s využitím přepisovatele pro neslyšící

Orientační rozdělení žáků se sluchovým postižením do stupňů podpory a příklad náležejících podpůrných opatření

 1. stupeň
 • žáci s oslabením sluchového vnímání v důsledku opakovaných zánětů středouší a horních cest dýchacích, se zvětšenou nosní mandlí a jinými onemocněními, která se dají léčit a vyléčit (u těchto žáků může docházet dočasně ke zhoršení sluchového vnímání ve ztížených poslechových podmínkách, hůře vnímají šepot),
 • žáci s jednostrannou hluchotou, kteří mají obtíže v určování směru zvuku (v prvním stupni podpory budou za předpokladu, že jejich vada neovlivní významným způsobem osvojování komunikativních kompetencí ani výsledky vzdělávání).

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání.

Metody výuky

Žák pracuje společně se třídou. Metody výuky podporují kvalitu poznávacích procesů (myšlení, paměti, pozornosti). Rozvíjejí vnímání, práci s textem, zapamatování. Důraz na individualizaci výuky (respektování pracovních specifik žáka, doplňující výklad, multisenzorický přístup, stanovení odlišných časových limitů pro plnění úkolů). Větší struktura vyučovací hodiny, logická organizace učiva, motivace k učení. Častější kontrola a poskytování zpětné vazby.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Výstupy vzdělávání se neupravují.

Organizace výuky

Změna zasedacího pořádku, nabídka volnočasových aktivit a mimoškolního vzdělávání.

Hodnocení

Různé formy hodnocení (klasifikace, slovní hodnocení, systém odměn). Podpora sebehodnocení.

Intervence školy

Pro žáky v prvním stupni podpory vypracuje škola plán pedagogické podpory, který obsahuje popis obtíží a SVP žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsob vyhodnocování plánu (vzor plánu pedagogické podpory je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 27/2016).

Pomůcky

Běžné učebnice a učební pomůcky.

Normovaná finanční náročnost

PO 1. stupně nemají normovanou finanční náročnost. To znamená, že na jejich vzdělávání škola nemůže žádat navýšení finančních prostředků.

PO 1. stupně poskytuje škola a nepotřebuje k němu doporučení školského poradenského zařízení.

Pokud škola vyhodnotí, že PO 1. stupně nepostačují, doporučí zákonným zástupcům (či zletilému žákovi) využití pomoci školského poradenského zařízení, které posoudí vzdělávací potřeby žáka.

Aby mohla škola zajistit podporu žáka ve 2. - 5. stupni, potřebuje doporučení školského poradenského zařízení. V případě žáků se sluchovým postižením jde zpravidla o speciálně pedagogická centra (dále jen SPC). Adresář SPC je uveden na www.apspc.cz. SPC na žádost zákonného zástupce (příp. zletilého žáka) posoudí speciální vzdělávací potřeby a navrhne stupeň podpory. Zákonný zástupce (příp. zletilý žák) obdrží zprávu a doporučení obsahující podpůrná opatření. Zákonný zástupce, zletilý žák i škola mohou v případě nesouhlasu s doporučením SPC požádat právnickou osobu pověřenou MŠMT o revizi doporučení.

Nová vyhláška klade více důraz na spolupráci mezi SPC, rodinou a školou. Vyhláška vymezuje součinnost rodiny, SPC a školy při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, nastavování PO a jejich aplikaci ve vzdělávání.

 1. stupeň
 • žáci s chronickými středoušními záněty, tinitem, Meniérovou nemocí, degenerativním či cévním onemocněním ovlivňujícím sluch,
 • žáci s lehkou nedoslýchavostí, u nichž nejsou indikována sluchadla, žáci se středně těžkou, výjimečně i těžkou nedoslýchavostí, jejichž vada je dobře kompenzována sluchadly, nebo i žáci s kochleárním implantátem,
 • sluchové vnímání je u žáků ve 2. stupni omezeno ve zhoršených poslechových podmínkách, snadno přeslechnou a zamění zvukově podobná slova, mají obtíže v diferenciaci párových hlásek, mívají menší slovní zásobu a případně vadu výslovnosti v důsledku sluchového postižení.

Problémy žáka ve vzdělávání lze charakterizovat jako mírné. Podpůrná opatření druhého stupně představují využití speciálních učebnic, speciálních nebo kompenzačních pomůcek, úpravu pedagogické práce.

Metody výuky

Spolu s metodami výuky z prvního stupně dále metody výuky ve druhém stupni pomáhají překonávat nepřipravenost na školu, zahrnují intervenci na podporu oslabených nebo nefunkčních dovedností, podporují připravenost na praktické dovednosti. Průběžně kontrolujeme porozumění a ihned poskytujeme vysvětlení při neporozumění.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Např. posílení výuky českého jazyka jako jazyka cizího. Úprava obsahu vzdělávání v dílčích oblastech, které žák vzhledem ke svým SVP nemůže zvládnout (např. vyloučení z poslechových cvičení v cizím jazyce, při poslechových cvičeních poskytnutí textu).

Zásady správné komunikace se žáky se SP. Respektování výslovnosti a potíží související s oslabeným sluchovým vnímáním.

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání se nepředpokládá.

Organizace výuky

Frontální výuka, respektování individuálního pracovního tempa žáka, posazení žáka ke spolužákovi, který je ochoten mu pomáhat tak, že ukáže žákovi se SP, které cvičení se právě dělá, kde skončili spolužáci se čtením, zopakuje instrukci učitele, v případě potřeby dá opsat diktované učivo.

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Navrhuje ho školské poradenské zařízení a zpracovává ho škola. Obsah IVP je stanoven vyhláškou č. 27/2016. Vzor IVP je uveden v příloze č. 2 tétovyhlášky.

Hodnocení

Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Cílem je pozitivní motivace ke vzdělávání. Klasifikační stupeň, slovní hodnocení aj.

Intervence

Zajištění předmětu speciálně pedagogické péče pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálním pedagogem. Intervence v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, nácvik sociální komunikace. Ve výkladu volíme jednoduché pokyny, ověřujeme jejich pochopení, tolerujeme chyby vzniklé neporozuměním, poskytujeme individuální dopomoc.

Přijímaní ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro žáky s potřebou PO 2. stupně, respektuje funkční důsledky SVP, jeho onemocnění nebo zdravotní postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení.

Prodloužení délky vzdělávání

Možnost rozložení studia 1 ročníku na období dvou let.

Pomůcky

Speciální učebnice pro žáky se SP (nakladatelství Fortuna, Septima, výukové programy), speciální a kompenzační pomůcky (sluchátka, tablet).

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky

Úprava prostředí – odhlučnění místnosti (koberce, závěsy)

5000 Kč

Vhodné osvětlení (žaluzie, světlo)

5000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky

Názorné didaktické pomůcky

3000 Kč

Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči

4000 Kč

Softwarové vybavení

Výukový program pro rozvoj sluchového vnímání

5000 Kč

IT vybavení

Tablet

8000 Kč

 

Úprava obsahu vzdělávání, intervence

Výpočet podrobně viz vyhláška č. 27/2016 Sb.

 3.stupeň

 • žáci se středně těžkou nedoslýchavostí, kteří mají výrazně zhoršené sluchové vnímání,
 • žáci s těžší vadou sluchu a žáci s kochleárním implantátem, jejichž vada je částečně kompenzována,
 • žáci se souběžným dalším postižením, kdy jsou obě lehká nebo jedno je lehké a druhé středně těžké,
 • sluchové vnímání u žáků ve 3. stupni je narušeno, dochází k častým přeslechům, žáci mají většinou omezenou slovní zásobu v českém jazyce, typická je dlouhodobě napravovaná nesprávná, setřelá výslovnost, v řeči se vyskytují dysgramatismy, narušeno je čtení s porozuměním, objevují se obtíže při výuce cizích jazyků a v naukových předmětech.

 

Charakter SVP vyžaduje znatelné úpravy v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, v hodnocení žáka. Žák je vzděláván dle IVP, možná je podpora asistenta pedagoga dle potřeby.

Metody výuky

Cílená cvičení na posilování sluchového vnímání. Využití adekvátních vizuálních pomůcek, část hodiny může žák pracovat individuálně s asistentem pedagoga, při diktování nechodíme po třídě, sledujeme, zda je žák schopen si zapisovat, diktáty je možné nahradit doplňovacími cvičeními, stěžejní pojmy píšeme na tabuli. Individuální opakování učiva v době, kdy ostatní žáci pracují samostatně. Zvýšený dohled na porozumění. Práce na PC. Kooperativní formy učení podporující spolupráci mezi žáky.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

Modifikace obsahu učiva – úprava podávaných informací v závislosti na možnostech příjmu těchto informací ze strany žáka. Respektujeme nedostatečně osvojené jazykové kompetence v českém jazyce, omezený příjem informací, chudší písemný projev.

Výstupy vzdělávání se mohou v tomto stupni upravovat pouze pro žáky s lehkým mentálním postižením podle RVP ZV.

Organizace výuky

Úpravy pracovního prostředí a pracovního místa, využívání speciálních učebnic, speciálních a kompenzačních pomůcek, úpravy organizace na podporu lepší koncentrace. Zajištění používání kompenzační pomůcky po celou dobu výuky (vyjma výuky, při které je zvýšené riziko poškození pomůcky).

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Navrhuje ho školské poradenské zařízení a zpracovává ho škola. Obsah IVP je stanoven vyhláškou č. 27/2016. Vzor IVP je uveden v příloze č. 2 tétovyhlášky.

Personální podpora

Využívání asistenta pedagoga, dalších pedagogických pracovníků (školního psychologa, školního speciálního pedagoga).

Hodnocení

Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Cílem je pozitivní motivace ke vzdělávání. Klasifikační stupeň, slovní hodnocení aj.

Intervence

Zajištění předmětu speciálně pedagogické péče pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálním pedagogem. Rozvoj sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci, logopedická péče, ČZJ. Pozornost může být věnována prozodickým faktorům řeči a jejich správnému užití. Reedukační skupiny. Individuální nebo skupinová práce pedagoga, která slouží ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy.

Přijímaní ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

Škola upraví zkušební dokumentaci přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro žáky s potřebou PO 3. stupně, respektuje funkční důsledky SVP, jeho onemocnění nebo zdravotní postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Přítomnost asistenta, tlumočníka ŠPZ, přepisovatele pro neslyšící. Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Prodloužení délky vzdělávání

Možnost rozložení studia 1 ročníku na období dvou let.

Pomůcky

Speciální učebnice pro žáky se SP (nakladatelství Fortuna, Septima, výukové programy), speciální a kompenzační pomůcky.

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky

Úprava místnosti – totožné s druhým stupněm

 

Pomůcky pro rozvoj řeči

2000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky

Speciální učebnice, učební texty, materiály pro rozvoj jazykových kompetencí v českém jazyce

3500 Kč

Didaktické materiály pro rozvoj sluchového vnímání

1000 Kč

Speciální učebnice pro žáky se sluchovým postižením

1500 Kč

Softwarové vybavení

CD učebnice pro výuku českého znakového jazyka

2000 Kč

Software – podpora učebnic formou ČZJ

3000 Kč

IT vybavení

 -

-

 

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání, intervence, služby asistenta pedagoga, podpora školním psychologem nebo speciálním pedagogem.

Výpočet podrobně viz vyhláška č. 27/2016 Sb.

 4. stupeň

 • žáci s těžkou vadou sluchu,
 • žáci se souběžným dalším postižením, z nichž jsou obě středně těžká nebo jedno postižení je těžké a druhé středně těžké,
 • žáci mají výrazné obtíže ve sluchovém vnímání, obvykle řeč slyší, ale nerozumí jí, pro podporu rozumění řeči využívají odezírání, patří sem i žáci, kteří komunikují českým znakovým jazykem, slovní zásoba je výrazně omezená, v řeči se vyskytují četné dysgramatismy, výslovnost je spíše nesrozumitelná, žáci mohou mít potíže v sociálních interakcích, objevuje se komunikační bariéra ve slyšícím prostředí.

Charakter SVP vyžaduje významné úpravy v metodách a v organizaci vzdělávání, úpravy v obsahu vzdělávání, dále možnost úprav výstupů. Využívání tlumočníka ČZJ, přepisovatele pro neslyšící.

Metody výuky

Žák může část dne v MŠ pracovat s asistentem pedagoga. Speciální cvičení na rozvoj sluchového vnímání, komunikace. Velké množství názorných materiálů. Rozvoj komunikace ve znakovém jazyce. Výuka v ČZJ. Stanovení rozsahu učiva pro plánované zkoušení. Otázky zadávány písemnou formou. Zápisky dělá asistent pedagoga nebo jsou žákovi poskytovány v elektronické podobě. Dopomoc daktylem. Vysvětlování neznámých pojmů, vedení slovníčku pojmů. Uzpůsobení pracovních listů. Strukturalizace výuky. Aktivní učení (to, co vidí, si mohou hned vyzkoušet).

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

SP ovlivňuje výuky ČJ natolik, že je nutné používat speciální metody práce. Český jazyk se vyučuje jako jazyk cizí. Možné uvolnění z výuky druhého cizího jazyka a hudební výchovy. Výstupy z naukových předmětů jsou u těchto žáků stanoveny v českém znakovém jazyce (ČZJ) a v psané češtině. Cílem je připravit žáka na život, podpora samostatnosti. Učivo obohaceno o informace o kultuře Neslyšících.

Organizace výuky

Individuální práce s dalším pedagogickým pracovníkem ve třídě nebo mimo třídu v klidné místnosti. Jasná struktura vyučovací hodiny. Možnost stanovení odlišné délky vyučovací hodiny. Navýšení hodinové dotace. Úpravy pracovního prostředí a pracovního místa, využívání speciálních učebnic, speciálních a kompenzačních pomůcek.

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Navrhuje ho školské poradenské zařízení a zpracovává ho škola. Obsah IVP je stanoven vyhláškou č. 27/2016. Vzor IVP je uveden v příloze č. 2 tétovyhlášky.

Personální podpora

Využívání asistenta pedagoga, dalších pedagogických pracovníků (školního psychologa, školního speciálního pedagoga), tlumočníka ČZJ, přepisovatele pro neslyšící, osobního asistenta.

Hodnocení

Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Cílem je pozitivní motivace ke vzdělávání. Klasifikační stupeň, slovní hodnocení aj.

Intervence

Zajištění předmětu speciálně pedagogické péče pedagogickým pracovníkem školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálním pedagogem. Rozvoj ČZJ, rozvoj komunikačních schopností a praktických činností. Rozvoj zbytků sluchu, odezírání, rozumění mluvené a psané řeči a její produkce, rozvoj sociálních kompetencí. Zvyšování informovanosti žáka o pravidlech a zákonitostech okolního světa. Zlepšování čtenářských dovedností.

Přijímaní ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

Škola upraví zkušební dokumentaci přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro žáky s potřebou PO 4. stupně, respektuje funkční důsledky SVP, jeho onemocnění nebo zdravotní postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Přítomnost asistenta, tlumočníka ŠPZ, přepisovatele pro neslyšící. Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Prodloužení délky vzdělávání

Základní vzdělávání ve školách s upraveným vzdělávacím programem může trvat 10 ročníků.

Pomůcky

Speciální učebnice pro žáky se SP (nakladatelství Fortuna, Septima, výukové programy), speciální a kompenzační pomůcky. FM systém, indukční smyčka.

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky

Pomůcky pro podporu dalších komunikačních systémů

1000 Kč

Speciální učebnice a pomůcky

Viz předchozí stupně

 

Softwarové vybavení

Multimediální učebnice s podporou ČZJ

9000 Kč

SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase

12000 Kč

IT vybavení

Tablet

8000 Kč

 

Úprava prostředí a pracovního místa, úprava obsahu a výstupů vzdělávání, intervence, služby asistenta pedagoga, tlumočníka ČZJ, přepisovatele pro neslyšící, podpora školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Zajištění používání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, zajištění využívání prostředků alternativní a augmentativní komunikace.

Výpočet podrobně viz vyhláška č. 27/2016 Sb.

 5. stupeň

 • žáci s potřebou nejvyšší míry podpůrných opatření,
 • žáci s těžkou vadou sluchu, s praktickou oboustrannou hluchotou nebo hluchotou, žáci se souběžným těžkým postižením,
 • žáci komunikují prostřednictvím ČZJ nebo jiného systému alternativní a augmentativní komunikace.

Charakter SVP vyžaduje nejvyšší míru přizpůsobení organizace, průběhu a obsahu vzdělávání. 5. stupeň je určen žákům s nejtěžšími stupni zdravotního postižení, zpravidla souběžným postižením více vadami. Výuka je zpravidla realizována speciálními pedagogy.

Metody výuky

Výuka může probíhat ve třídě i mimo třídu, respektuje limity žáků. Individuální práce s asistentem pedagoga. Komunikace probíhá prostřednictvím ČZJ či jiných systémů alternativní a augmentativní komunikace. Možnost prodloužení časových limitů na práci. Strukturalizace výuky. Aktivní učení (to, co vidí, si mohou hned vyzkoušet). Žák používá jiné učebnice.

Úprava obsahu a výstupů vzdělávání

ČZJ je vyučován jako první jazyk. Český jazyk je vyučován jako cizí jazyk, což představuje vyloučení z poslechu, eliminaci učiva z oblasti literatury, ústní zkouška vedená např. formou chatu. Obsah učiva může být modifikován a také redukován. Učivo obohaceno o informace o kultuře Neslyšících.

Organizace výuky

Respektujeme potíže v porozumění i při použití specifické komunikace. Možnost uvolnění z výuky cizího jazyka. Na SŠ lze uvolnit žáka z předmětů, které nemají vliv na výstupy zásadní pro studovaný obor. Rozvolnění učiva dle IVP. Zkrácení vyučovací jednotky.

Individuální vzdělávací plán (IVP)

Navrhuje ho školské poradenské zařízení a zpracovává ho škola. Obsah IVP je stanoven vyhláškou č. 27/2016. Vzor IVP je uveden v příloze č. 2 tétovyhlášky.

Personální podpora

Asistent pedagoga, tlumočník ČZJ, přepisovatel pro neslyšící, další pedagogický pracovník, školní speciální pedagog, osobní asistent.

Hodnocení

Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Cílem je pozitivní motivace ke vzdělávání. Klasifikační stupeň, slovní hodnocení aj.

Intervence

Zaměřena na nápravy, které vyplývají z charakteru zdravotních a jiných obtíží. Možno nabídnout rehabilitaci, bazální stimulaci, snoezelen, canisterapii, hipoterapii, ergoterapii. Rozvoj komunikace v ČZJ, podpora komunikace fotografiemi, piktogramy, reálnými předměty. Zvyšování samostatnosti a sebeobsluhy.

Přijímaní ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

Škola upraví zkušební dokumentaci přijímacího řízení. Ředitel školy uzpůsobí průběh přijímacího řízení pro žáky s potřebou PO 5. stupně, respektuje funkční důsledky SVP, jeho onemocnění nebo zdravotní postižení, které mohou ovlivnit průběh přijímacího řízení. Přítomnost asistenta, tlumočníka ŠPZ, přepisovatele pro neslyšící. Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Prodloužení délky vzdělávání

Základní vzdělávání ve školách s upraveným vzdělávacím programem může trvat 10 ročníků. Některé maturitní obory jsou pětileté.

Pomůcky

FM systém, indukční smyčka, speciální učebnice, pomůcky pro AAK.

Normovaná finanční náročnost

Kompenzační pomůcky

Pomůcky pro alternativní komunikaci

3000 Kč

Spotřební materiál na výrobu pomůcek pro AAK

2000 Kč

Speciální učebnicea pomůcky

viz předchozí stupně

 

Softwarové vybavení

Komunikační program pro alternativní komunikaci

20 000 Kč

 

Úprava prostředí a pracovního místa, služby asistenta pedagoga, tlumočníka ČZJ, přepisovatele pro neslyšící, podpora školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Zajištění používání komunikačníchsystémů neslyšících a hluchoslepých osob, zajištění využívání prostředků alternativní a augmentativní komunikace.

Výpočet podrobně viz vyhláška č. 27/2016 Sb.

„Speciální“ školy budou i nadále zřizovány podle druhu znevýhodnění. V našem případě mateřské, základní a střední školy pro žáky se sluchovým postižením. Děti, žáci a studenti se sluchovým postižením se budou moci vzdělávat v těchto školách (třídách, odděleních, studijních skupinách) na základě doporučení ŠPZ. Vyhláška č. 27/2016 Sb. však uvádí, že se vzdělávání žáků se sluchovým postižením přednostně uskuteční v běžné škole (platí obdobně i pro ostatní druhy zdravotního postižení).

Informace byly převzaty:

Školský zákon č. 82/2015 Sb. Sbírka zákonů Česká republika.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Sbírka zákonů Česká republika.

Katalog podpůrných opatření pro žáky s podporou ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání. Barvíková, J. a kol. 2015.

 

Připravila: Monika Kunhartová

Foto: Shutterstock

 

inzerce
Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je všeobecně známo, že včasná diagnostika je základním předpokladem pro úspěšnou kompenzaci a rehabilitaci sluchové vady a předurčuje tak celkový vývoj dítěte. Proč se tedy stále setkáváme s příběhy rodičů, kteří museli v dlouhém a složitém období, plném nejistoty, pátrat po tom, co vlastně ve vývoji jejich dítěte není v pořádku? Je nutné, aby do života rodičů zasahovaly i tyto pocity? „Těžko se srovnávám hlavně s tím, že jsme na vadu sluchu přišli tak pozdě.Přemýšlím, kolik křivd jsme na něm napáchali, když jsme si mysleli, že zlobí, že neposlouchá, přitom dnes už vím, že kolikrát neslyšel, nerozuměl, nevěděl, co jsme po něm chtěli. S tím se mi těžko smiřuje,“ vysvětluje jedna z maminek, které se redakci časopisu Dětský sluch svěřily se svou složitou rodičovskou zkušeností. Třetí letošní číslo tištěného magazínu Dětský sluch, které vyšlo v polovině září, jsme věnovali právě včasné diagnostice. Část textů z tohoto vydání budeme postupně publikovat i zde na portálu.

Zkušenosti ze zahraničí prokazatelně dokládají efektivitu funkčních národních screeningových systémů v jiných zemích, že i naše regionální a lokální zkušenosti v České republice mají pozitivní a statisticky významné výsledky, jak potvrzují lékařky Zuzana Šálková a Eva Havlíková. Také Tamtam se od roku 1998 snaží podporovat proces zavedení celoplošného screeningu sluchových vad v České republice, jak se můžete dočíst v článcích Věry Pažourkové, Anny Kučerové a Anny Jiříčkové. Kontinuálně sledujeme, že mezi našimi klienty přibývá dětí, které mají ve čtyřech měsících kvalitní sluchadlo a rodiče, kteří vědí, jak sluch a komunikaci svého dítěte rozvíjet. Bohužel ale registrujeme i rodiče, a není jich málo, kteří o vyšetření sluchu v porodnici vůbec nevědí, nebo naopak vyšetřením projdou, ale netuší, co mají dělat dál. Mnozí ještě ve dvou letech věku dítěte žijí s informací, že jejich dítě je opožděné. Proč nemohou být vyšetřeni novorozenci ve všech porodnicích? Proč nemohou dostat všichni rodiče srovnatelné informace? Proč nemáme v České republice jednotné metodické vedení a národní registr? Bude se systém u nás nějak měnit? Co můžeme pro pozitivní změnu udělat? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v posledním čísle Dětského sluchu a na portálu www.idetskysluch.cz.

Díky mnoha zapáleným (vytrvalým,nadšeným, obětavým) lidem, jmenovitě musím vzpomenout na pana docenta Zdeňka Kabelku, jsme na správné cestě a nikoli jen na jejím začátku. Věřím, že každý krok správným směrem je užitečný a jsem přesvědčena, že dobré věci poslouží i toto číslo Dětského sluchu a veškeré informace na portálu idetskysluch.cz věnované včasné diagnostice.

 

Příjemné a inspirativní čtení vám přeje

Mgr. Jana Fenclová
ředitelka CDS Tamtam o.p.s.

Sociální sítě

Zůstaňte se námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Facebook
Nejnovější trendy a aktuality
YouTube kanál
Zajímavé reportáže a rozhovory
Partneři
Partneři-2 Partneři-4 cez 4 malý sirda úřad vlády 2
inzerce
Copyright © 2015-2018 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5 – Stodůlky IČ: 00499811. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., zakázáno.